Ket noi CSDL
Thứ Hai, 30-11-2020
Ban Chuyên gia

BAN CHUYÊN GIA


Ban Chuyên gia có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa học đối với từng chuyên ngành. Nghiên cứu đề xuất với Ban Giám đốc phương hướng phát triển Trung tâm về qui mô, chuyên môn và phương thức đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội và điều kiện của nhà trường. Hướng dẫn, hỗ trợ về phương pháp và kiến thức chuyên môn cho các nhân sự trong Ban Đào tạo


TS.BS Võ Thị Mỹ Dung
Chuyên gia

PGS.TS.BS Huỳnh Kim Phượng
Chuyên gia

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Phượng
Chuyên gia


porno