Ket noi CSDL
Ban Đào tạo

BAN ĐÀO TẠO


Ban Đào tạo có nhiệm vụ phối hợp với các phòng chức năng và khoa trong trường thực hiện công tác chiêu sinh các khóa đào tạo Bồi dưỡng Sau Đại học, ngắn hạn, đào tạo liên tục ... Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chương trình đào tạo của các đơn vị chuyên môn, triển khai thực hiện các qui định có liên quan đến công tác đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành áp dụng cho các cơ sở đào tạo và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Giám đốc. Quản lý, lưu trữ hồ sơ học viên theo qui định của ngành. Thực hiện cấp phát các loại chứng chỉ, chứng nhận có liên quan đến công tác đào tạo, theo đúng trình tự thủ tục và qui định của nhà trường.


CN. Huỳnh Thị THanh Thúy
Phụ trách Ban Đào tạo

KS. Võ Thùy Trang
Chuyên viên

CN. Phan Công Toàn
Chuyên viên


porno