Ket noi CSDL
Thứ Hai, 30-11-2020
Ban Giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC


Ban Giám đốc có nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Trung tâm cho phù hợp với nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch dài hạn về phát triển công tác đào tạo. Thực hiện tốt công tác cán bộ và mọi chính sách chế độ đối với các thành viên trong Trung tâm theo quy định. Mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước nhằm phát triển mọi nguồn lực theo các quy định của pháp luật.


PGS.TS Châu Ngọc Hoa
Giám đốc

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn
Phó Giám đốc

ThS.BS Đặng Nguyễn Trung An
Phó Giám đốc


porno