Ban Giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC


 

PGS.TS Võ Tấn Sơn
Giám đốc
Phụ trách chung

 

ThS. Lê Văn Chánh
Phó Giám đốc
Phụ trách Tài chính - Quản trị
PGS.TS Nguyễn Thị Bay
Phó Giám đốc
Phụ trách Đào tạo - Thường trực