Ket noi CSDL
Thứ Hai, 30-11-2020
Đơn vị Hành chính - Quản trịc

HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ


Đơn vị Hành chính - Quản trị có nhiệm vụ thực hiện công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ. Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo ký. Tham mưu và giúp lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động. Thống kê và báo cáo về công tác quản trị vật tư, thiết bị theo định kỳ và đột xuất. Điều hành và quản lý phương tiện đi lại phục vụ các hoạt động của cơ quan. Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân theo quy định hiện hành, xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng cho từng giai đoạn


ThS. Nguyễn Văn Thành
Phụ trách Quản trị

Cô Nguyễn Kim Huyền
Nhân viên Hành chính


porno