Ket noi CSDL
Thứ Sáu, 5-6-2020
Ban Hành chính - Tổ chức

BAN HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC


Ban Hành chính - Tổ chức có nhiệm vụ thực hiện công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ. Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo ký. Điều hành và quản lý phương tiện đi lại phục vụ các hoạt động của cơ quan. Tham mưu và giúp lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động. Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự theo định kỳ và đột xuất. Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân theo quy định hiện hành, xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng cho từng giai đoạnCN. Nguyễn Ngọc Phương Hạnh
Thư ký

ThS. Nguyễn Văn Thành
Trưởng Ban

Cô Nguyễn Kim Huyền
Nhân viên


porno