Ket noi CSDL
Thứ Hai, 30-11-2020
Ban Kế toán - Tài chính

KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH


Đơn vị Kế toán - Tài chính có nhiệm vụ thực hiện thu chi tài chính gồm lập dự toán thu chi tài chính hàng năm, thanh quyết toán các nguồn kinh phí. Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính. Cuối năm tài chính, lập báo cáo kết quả hoạt động tài chính trình Giám đốc trên cơ sở đó phân tích, tham mưu cho Giám đốc về tình hình quản lý, phân bổ các nguồn kinh phí, có kế hoạch xây dựng dự toán thu chi cho năm sau. Phối hợp chặt chẽ với các ban chức năng làm tốt công tác quản lý tài sản và các hoạt động liên quan đến tài chính. Kiểm tra kiểm soát các chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, các hợp đồng đào tạo trước khi trình Giám đốc phê duyệt


CN. Lê Trần Quang Huy
Chuyên viên

CN. Trần Tấn Công
Kế toán trưởng


CN. Dương Ngọc Trinh
Chuyên viên


porno