Tìm kiếm

CÁC KHOÁ SẮP KHAI GIẢNG


Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP XOA BÓP - BẤM HUYỆT VÙNG CHÂN (FOOT MASSAGE) - KHÓA 4
Ngày KG: 25-06-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN - KHÓA 11
Ngày KG: 27-06-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM NỘI KHỚP VÀ TIÊM ĐIỀU TRỊ VIÊM GÂN - KHÓA 12, 13, 14
Ngày KG: 29-06-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP NHĨ CHÂM
Ngày KG: 02-07-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP - KHÓA 03
Ngày KG: 03-07-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT - KHÓA 41 :
Ngày KG: 03-07-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP NÂNG CAO VAI TRÒ NGÀNH XẠ TRỊ
Ngày KG: 06-07-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP - KHÓA 28
Ngày KG: 10-07-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CƠ BẢN - KHÓA 2
Ngày KG: 18-07-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA NGOẠI
Ngày KG: 05-09-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP CHUYỂN ĐỔI Y SĨ SANG ĐIỀU DƯỠNG - KHÓA 04
Ngày KG: 08-09-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP THỂ CHÂM CẢI TIẾN - KHÓA 2
Ngày KG: 16-09-2017
Xem chi tiết...